Kategorie

Regulamin Sklepu Internetowego www.galantasiata.pl

obowiązujący od dnia 01.10.2020 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.galantasiata.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.galantasiata.pl (zwany dalej „Sprzedawcą”) jest KAD Gwozdowscy Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 40, Łódź 91-857, NIP: 7262681016, REGON: 386118691.

2. Galanta Siata to sklep internetowy dostępny na witrynie www.galantasiata.pl  (zwany dalej „Sklep Internetowy” lub „sklep internetowy”), gdzie można dokonać zakupu artykułów spożywczych oraz przemysłowych. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. Wszelkie uwagi i pytania należy kierować na adres sklep@galantasiata.pl.

3. KAD Gwozdowscy Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów w celu realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, podejmowania działań na żądanie klienta przez złożeniem zamówienia oraz w celach statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem lub Kupującym.

5. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną, w tym przedsiębiorcą (zwaną dalej Konsumentem) w zakresie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459)

6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

7. Dostawy realizowane są zgodnie z dostępnymi formami na stronie internetowej, jednakże wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§2 Realizacja zamówienia

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien kolejno:

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.

b) w przypadku zamówień telefonicznych i i innych form alternatywnych, wskazać cechy, o których mowa powyżej w punkcie a), bezpośrednio pracownikowi Sklepu Internetowego.

c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.

d) dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać przycisk „do kasy”.

e) podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.

f) wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. W przypadku zamówień telefonicznych, o których mowa w pkt. 1 lit. b), czynności opisane w pkt. 1 wykonuje pracownik Sprzedawcy, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy Sprzedawcy , które wskazane są na stronie internetowej sklepu.

4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail lub telefonicznie o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty sklep@galantasiata.pl.

6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie  ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą.

7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

 

§ 3 Warunki płatności i wysyłki towaru

 

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem - to jest gotówką, kartą płatniczą lub blikiem w miejscu dostawy, dostawcy  doręczającemu zamówienie (płatność za pobraniem);

b) w formie przedpłaty – np. przelewem bankowym to jest za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność online),

2. Jeśli płatność online nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport zgodnej z tabelą opłat wskazaną poniżej.

3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty  uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

4. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia i opłacenia zamówienia, o ile wybrano przedpłatę. Sprzedawca publikuje - na podstronie przedstawiającej dany towar, a także w „koszyku” po dodaniu do niego towaru - informację o planowanym wydłużeniu czasu dostarczenia danego produktu. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5. Zamówione towary są dostarczane transportem własnym Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres. Dopuszcza się także, wysłanie towaru kurierem, a informacja o terminie i koszcie dostawy każdorazowo będzie dostępna przy podsumowaniu zamówienia.

6. Dostawca doręczy zamówienie w godzinach wskazanych w zamówieniu. Dopuszcza się możliwość wydłużenia przedziału czasu dostawy bez uprzedniego informowania Klienta o maksymalnie 2 godziny. Dostawca w przypadku problemów z dostawą jest zobowiązany do podjęcia minimum 3 prób kontaktu z Klientem. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówienia, Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia i ewentualny odbiór własny od sprzedawcy w godzinach pracy biura.

8. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta faktura VAT (w tym faktura uproszczona).

9. Przy odbiorze zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności dostawcy lub kuriera,  stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

 

§4 Cena

 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „Twoja Siata", co następuje przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, a w innych przypadkach – w fakturze VAT.

 

§5 Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by dostarczony do Klienta towar był wolny od wad. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie lub posiadającego wadę, Klientowi przysługuje wymiana towaru na nowy lub zwrot środków.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do biura obsługi klienta telefonicznie (+48 666 966 003) oraz mailowo na adres sklep@galantasiata.pl.

3. Reklamacje powinny być rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia zamówienia.

4. Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie należności w ciągu 7 dni od decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w formie ustalonej pomiędzy stronami.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeśli uległa pogorszeniu już po dostawie do Klienta, szczególnie w sytuacji złego przechowywania.

6.Sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

§6 Odstąpienie od umowy

1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Po upływie terminu o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.

3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.

4. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą mailem na adres sklep@galantasiata.pl.

5. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta), Sprzedawcy nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu, niezależnie od wybranego sposobu złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub sposobu odbioru zamówionego towaru.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o u, na adres Sprzedawcy: z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawca o odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.

10. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

11. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

12. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność online albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

13. Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawieranej na odległość nie przysługuje w przypadku:

a) towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,

b) towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

 §7 Polityka prywatności

 

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych KAD Gwozdowscy Sp. z o.o., w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy.

2. Składając zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych Sprzedającego dla celów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Dane osobowe gromadzone są przez okres maksymalnie 3 lat od ostatniej aktywności, chyba że okres przedawnienia roszczeń wynikających z przeprowadzanej transakcji jest dłuższy. 

5. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień u Sprzedawcy.

 

§8 Polityka Cookies

1. Sprzedający może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.

3. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

4. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 

§9 Polityka Google AdWords Remarketing

1. Strona Sklepu Internetowego Sprzedawcy korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia Sprzedawcy zwracanie się do Klienta, który odwiedził już stronę Internetowego Sklepu Sprzedawcy i zainteresował się ofertą Sprzedawcy z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na stronie Internetowego Sklepu Sprzedawcy, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Klienta podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Sprzedawcy. Ponadto może być analizowane zachowanie Klientów, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Klienta.

2. Korzystając ze strony Sklepu Internetowego Sprzedawcy, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Klienta danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej.

3. Klient może zablokować korzystanie z plików cookie przez Google odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out“. Klient może również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

4. Sprzedawca podkreśla, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. Więcej informacji na temat warunków Google, Klient znajdzie na stronie pod adresem www.google.com/policies/privacy/.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

4. W razie pozostałych wątpliwości Sprzedawca prosi o kontakt e-mail na adres: sklep@galantasiata.pl lub numerem telefonu 666966003, w godzinach pracy Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: sklep@galantasiata.pl

7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim KAD Gwozdowscy Sp. z o.o. zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało zapisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).

8. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.